Wie we zijn

Vrienden van Eleos ondersteunt het herstel van mensen met psychische problemen en stimuleert onderzoek naar identiteit.

Samen het herstel van mensen in psychische nood ondersteunen

Stichting Vrienden van Eleos ondersteunt het werk van Eleos door fondsenwerving voor niet-verzekerde zorg. Door financiële steun van donateurs, zakenvrienden, collectes, legaten en subsidies en inzet van vrijwilligers draagt Vrienden van Eleos bij aan het herstel van kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen. Voor deze niet-verzekerde zorg is Eleos volledig afhankelijk van giften.

Samenwerken voor wetenschappelijk onderzoek naar identiteit

Vrienden van Eleos ondersteunt door fondsenwerving het onderzoek van het Kennisinstituut Christelijke ggz (Kicg) naar geloofsbeleving van cliënten en integreert de uitkomsten hiervan op een professionele en verantwoorde wijze integreren in de hulpverlening. Hiervoor is (wetenschappelijk) onderbouwd inzicht nodig over de interactie tussen christelijk geloof en psychische gezondheid. Voor dit onderzoek is het Kicg volledig afhankelijk van giften.

Samen helpen met het delen van kennis met kerken en gemeenten, scholen en verwijzers

Vrienden van Eleos ondersteunt Eleos in het delen van kennis met pastoraat, onderwijs en verwijzers over het belang van identiteit in herstel bevorderende zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen. Vrienden van Eleos draagt ook bij aan het financieren en organiseren van bijeenkomsten en symposia voor ambtsdragers, pastorale werkers, leerkrachten en verwijzers (huisartsen en praktijkondersteuners ggz).