Project Pastorale pool

Eleos werkt als partner van kerken regelmatig samen met het pastoraat. Waar nodig en gewenst, betrekt Eleos het eigen kerkelijk netwerk van cliënten bij de behandeling. Dit doen we vanuit de overtuiging dat geloof en psychische klachten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Echter, niet voor elke cliënt bestaat deze mogelijkheid. Bijvoorbeeld omdat de cliënt (tijdelijk) niet kerkelijk betrokken is of omdat er onvoldoende kennis en expertise met betrekking tot psychische problematiek is.

Eleos wil pastorale zorg voor alle cliënten toegankelijk maken
Om dit te realiseren, wil Eleos een pastorale pool met vrijwilligers vormen. Deze pastorale pool bestaat uit geschoolde vrijwilligers die ingezet kunnen worden op grond van hun specialisatie en kerkelijke achtergrond. Om hen te scholen, ontwikkelt het Kicg in samenwerking met de Theologische Universiteit Apeldoorn een academische leergang waaraan vrijwilligers verplicht deelnemen voorafgaand aan deelname aan de pool.
Deze leergang bestaat uit verschillende e-learningmodules, zoals religie en psychopathologie, godsbeelden, religieuze coping en een aantal fysieke bijeenkomsten om gespreksvaardigheden te oefenen en casuïstiek te bespreken. De deelnemers krijgen de mogelijkheid zich te specialiseren in bijvoorbeeld trauma of depressie, zodat zij zo nodig aan cliënten met specifieke problematiek gekoppeld kunnen worden. De fondsen worden gebruikt voor aanpassingen in bestaande e-learning modules en vergoedingen voor de betrokkenen hierbij. Naast de e-learning bestaat de leergang ook uit scholing op locatie. Fondsen worden ook ingezet om de uren van de docenten, zowel intern als extern, te vergoeden.

Welk bedrag is nodig voor het project ‘pastorale pool’?
Er is €5000,- nodig voor de verschillende e-learningmodules en scholing op locatie.

Draag ook bij aan dit project
Dat kan door te doneren via de website of een bedrag over te maken op rekeningnummer NL63 ABNA 0929 7179 45 t.n.v. Vrienden van Eleos met vermelding van ‘pastorale pool’.